Guia d’ús

Ecomlab, recursos per una societat inclusiva, és un portal web creat per ECOM, moviment associatiu de la Discapacitat Física i Orgànica amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania a la xx La principal finalitat de l’Ecomlab és que les persones integrin el concepte global de la diversitat entesa com: El valor de saber-se diferent: reconèixer que cadascun de nosaltres és diferent i únic, amb les seves característiques físiques, amb les seves capacitats i amb les seves limitacions; i que tots valem igual. (Díez Navarro, 2002)

Abans de començar

A ECOM considerem que la discapacitat no és un atribut de la persona sinó que és en l’entorn on se situen les barreres que ens exclouen i ens impedeixen la veritable igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

Si ets un centre educatiu…Per promoure l’enriquiment dels coneixements, promourem una actitud reflexiva i analítica a través de preguntes acompanyant a la persona durant tot el procés amb el propòsit de promoure el foment de valors. Farem servir un llenguatge senzill i adaptant-nos a la realitat concreta de cada grup.

Cal remarcar també que en situacions o societats inclusives, que tenen en compte a tothom, tenim les mateixes possibilitats de desenvolupament.  

Quina metodologia fa servir ecomlab? 

Es experimental, la persona tiene la vivencia y va adquiriendo los conocimientos poco a poco

Els principis metodològics d’Ecomlab s’emmarquen en l’aprenentatge significatiu, partint dels coneixements previs de les persones i proposant activitats per adquirir el coneixement progressivament. 

Tanmateix, es duu a terme a través de metodologies actives i vivencials, com són  les activitats i el joc,1 (Danniels, E., & Pyle, A., 2018 ). Aquesta metodologia ens permet aplicar-ho des de  la mateixa experimentació i vivència el que promou la consolidació dels coneixements. (Peña Valencia, 2012)

Ecomlab es troba alineat amb el nou currículum educatiu 2022 (LOMLOE)  basat en les competències com a forma d’aprenentatge. Aquest, no només engloba a l’etapa educativa formal sinó també durant tot el desenvolupament vital de les persones. 

Aquest aprenentatge es desenvolupa amb les activitats d’Ecomlab, ja que promouen una experimentació en primera persona posant a la persona com eix central del seu aprenentatge. 

Com consolidar coneixements a través de l’ecomlab? 

Juntament amb la metodologia, també és important promoure la integració dels coneixements de forma progressiva per ajudar a les persones en l’assoliment dels continguts d’aprenentatge. 

Jorba(1996), en la seva reflexió teòrica sobre la regulació i l’autoregulació dels aprenentatges,  defineix per a la seqüència didàctica els tipus d’activitats següents:

  • Activitats inicials: tracten d’explorar quines són les idees prèvies i descobrir les estructures d’acolliment a partir de les quals es podran introduir coneixements nous. 
  • Activitats de desenvolupament: es tracta que l’alumnat obtingui informació “significativa” per afavorir la construcció de coneixements nous. Poden consistir en activitats que qüestionin les idees prèvies i provoquin el dubte. D’aquesta manera, s’aconsegueix un canvi conceptual, una reestructuració del coneixement, tot incorporant elements nous, o un avançament en la complexitat de continguts ja coneguts. 
  • Activitats de síntesi: en aquesta fase de la seqüència didàctica, les activitats que es facin han de permetre transferir els coneixements apresos i aplicar-los a la resolució de problemes o situacions pràctiques en diferents contextos. D’aquesta manera, els aprenentatges nous es consoliden i se’n pot reconèixer la utilitat 

Com expliquem què és la discapacitat? 

Per promoure l’enriquiment dels coneixements, promourem una actitud reflexiva i analítica a través de preguntes acompanyant a la persona durant tot el procés amb el propòsit de promoure el foment de valors. Farem servir un llenguatge senzill i adaptant-nos a la realitat concreta de cada grup.

La principal finalitat  de l’Ecomlab és que les persones integrin el concepte global de la diversitat entesa com:

El valor de saber-se diferent: reconèixer que cadascun de nosaltres és diferent i únic, amb les seves característiques físiques, amb les seves capacitats i amb les seves limitacions; i que tots valem igual. (Díez Navarro, 2002)

Cal remarcar també que en situacions o societats inclusives, que tenen en compte a tothom, tenim les mateixes possibilitats de desenvolupament.  

Ecomlab:  l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Tanmateix, aquesta proposta es troba alineada amb els objectius plantejats a l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Per una banda, aquesta guia pretén aconseguir-ho a través de la visibilització de la discapacitat i la importància del respecte a la diversitat amb l’objectiu 10: Reduir la desigualtat  (Naciones Unidas, 2015) i L’article 8: Prendre consciència (Naciones Unidas, 2006). A més a més, conscienciar a la societat sobre la discapacitat, promou la igualtat i no discriminació segons L’article 5: Igualtat i no discriminació. 

Per altra banda, l’objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom: 

  • Tot l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per promoure el desenvolupament sostenible: drets humans, igualtat de gènere, promoció d’una cultura de pau i no-violència, adopció d’estils de vida saludables, etc. (Diputació Barcelona, 2018)
  • Aquest objectiu és representat en aquesta guia, ja que informen i dotem  de recursos inclusius a  la societat .  També fomenten la igualtat i la inclusió (Objectiu 5: igualtat de gènere) pel fet que tot el recurs han estat desenvolupant amb perspectiva de gènere. (Naciones Unidas, 2015)
  • Tanmateix, aquesta guia ha estat creada amb criteris d’igualtat de gènere fent ús del llenguatge inclusiu i la visibilització de les dones amb discapacitat (Article 6. Dones amb discapacitat) 
  • Finalment, segons l’objectiu 11: Ciudades i comunidades sostenibles i l’article 9 i 20 de La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat., fomenta la creació de ciutats accessibles i un disseny universal. En aquesta guia, tot i que no es treballa directament l’accessibilitat urbana, sí que promou la conscienciació sobre  les barreres arquitectòniques i donar a conèixer les dificultats que ens trobem les persones amb mobilitat reduïda.