Recurs

I tu, què en penses?

Et convidem a reflexionar sobre diversitat i discapacitat.

Creat per Mel Ruiz, Educadora Social, el juny 2022.

Metodologia

Es divideix el grup en subgrups de 6 membres com a màxim. La persona moderadora exposarà la pregunta i cada subgrup l’haurà de discutir i contestar en un temps limitat de 6 minuts; el/la secretari/ària de cada subgrup anotarà les idees més rellevants per comunicar-la a tot el grup.

Cada subgrup exposa la seva resposta i, si s’escau, el/la docent amplia la informació i després es procedeix a fer la següent pregunta, així successivament.

Objectius

  • Promoure el pensament crític
  • Fomentar la capacitat de resolució de conflictes
  • Potenciar l’escolta activa
  • Saber els coneixements bàsics del grup

Preguntes de reflexió i observacions

Les reflexions es porten a terme en el si de l’activitat.