Article 15 Protecció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants

Cap persona serà sotmesa a tortura. Cap persona rebrà un tracte inhumà. Cap persona serà humiliada. Tots els Països garantiran que les persones amb discapacitat no siguin sotmeses a experiments mèdics o científics en contra de la seva voluntat.

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat